Fakta och siffror

Beställare
PetroPort AB

Period
2012-2013

Entreprenör
Boskalis Sweden AB och Terramare Oy

Stenugnsund New Jetty Project | Beställare: PetroPort AB

Pirkontraktet i Stenungsunds kemikaliehamn bestod av ett omfattande komplex som, förutom en kemikaliekaj realiserad som utskjutande pir, även innefattade stödkonstruktioner för rörbro, en hamnplan, en kontrollrumsbyggnad samt vägar. Muddringen av hamnområdet, ett separat kontrakt som föregick pirbyggandet, utfördes också på platsen.

Omfattande komplex byggt i ett två år långt projekt

En ny pir byggdes till följd av ökade kapacitetsbehov i Stenungsunds kemikaliehamn.
Beställaren var PetroPort AB, som även förvaltar den färdiga piren. Byggandet föregicks av muddring av hamnområdet, ett arbete som utfördes på separat kontrakt. Uppgiften bestod av muddring av lera och realiserades effektivt enligt tidsplanen med hjälp av enskopeverket Grävlingen.

Många olika faser under arbetet med pirprojektet i Stenungsund

I ett tidigt skede omfattade pirprojektet i Stenungsund rensning av strandområdet inklusive sprängning av en bergknalle för att jämna ut planen för kontrollrumsbyggnaden och rörbron, förberedelser med ledningsrör under vägen till piren, under brandkårens och räddningstjänstens tillfartsväg samt för vattenledningar och elkablar, dessutom fundamentsarbeten i pirområdets hamnplan (18 x 90 m/1 600 m2). I strandområdet utfördes också vissa utgrävningsarbeten, vilka krävde extra omsorg och uppmärksamhet till följd av den kemiska industrins närvaro. Pålningsarbetet för piren inleddes i mars 2011, liksom upprättandet av kontrollrumsbyggnaden precis intill piren. Pålningsarbetet för piren färdigställdes i slutet av maj. För att arbetet skulle kunna utföras effektivt var det viktigt att det i angränsande område fanns en plats där en anläggning för stålrörspålar kunde inrättas. Stål- och betongelementsarbeten liksom isskyddsarbeten utfördes också i detta område. Färdigställda element kunde enkelt transporteras till arbetsplatsen på en arbetsponton.

Kraftigt förankrat pålverk

Installation av isskydd

Den 245 meter långa kemikaliekajen, realiserad som utskjutande pir, är vad gäller däckkonstruktionen till största delen av stål och relativt lätt, men sidokrafterna från lastfartygen krävde ett kraftigt pålverk. Sammanlagt drevs 98 stålrörspålar, varav de flesta förankrades i berggrunden, ner under pirdäcket. 75 mm tjocka ankarstänger i stål injekterades i berggrunden till sex meters djup. Sjöbotten utanför strandlinjen når relativt snabbt stora djup, så pålarna vid pirens yttre ände är upp till 64 meter långa. Pålningen utfördes med gripskopeverket Meri-Pekka, utrustad med en pålningsenhet.


Ungefär 3 500 meter stålrör drevs ner på arbetsplatsen. Isskydd installerades och i slutfasen förstärktes pålarna och fylldes med betong. Betonggjutningen gjordes med hjälp av betonglastbilar som transporterades till platsen på arbetspråmen Lossi och längs en temporär pontonbrygga.

Eftersom området är tätt trafikerat av lastfartyg som transporterar kemikalier, utarbetades ett räddningsprogram som förberedelse inför eventuella risksituationer. Detta program omfattade exempelvis ett utrymme för räddning med fartyg samt gasmasker. Dessutom varskodde hamnen i förväg när fartyg med ammoniak i lasten anlände.

Pirprojektet i Stenungsund sysselsatte sammanlagt 15 anställda på Boskalis samt personal från Hansson & Söner AB, en underentreprenör för arbeten på land. Underentreprenören Berg & Grundsäkring AB ansvarade för förankringsborrningen av stålrörspålarna.

RELEVANTA BYGGNADSTEKNISKA DATA: PIR

Betongarbeten:

Betong

3 000 m3

Armeringsstål

210 ton

Stålkonstruktioner

90 ton

Pålningsarbeten:

Stålrörspålar

3 500 m (98 enheter, 6-64m)

Armeringsstål

160 ton

Betong

1 060 m3

Isskydd

98 enheter